Obchodní podmínky

Článek 1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


(1.1.) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) platí při nákupu v internetovém obchodě www.sportbaby.cz, provozovaném obchodní společností LOGICOM s.r.o., IČO: 24287482, DIČ: CZ24287482 se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha.

(1.2.) Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi LOGICOM s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2.
VYMEZENÍ POJMŮ


(2.1.) Spotřebitelskou smlouvou se dle občanského zákoníku rozumí mimo jiné i smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na straně druhé dodavatel.

(2.2.) Prodávajícím nebo též provozovatelem obchodu je obchodní společnost LOGICOM s.r.o., blíže specifikovaná v ust. 1.1 těchto obchodních podmínek. Prodávající jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

(2.3.) Internetovým obchodem neboli webem prodávajícího, jehož prostřednictvím probíhá prodej a nákup zboží, se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí www.sportbaby.cz.

(2.4.) Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitel, a kupující, který spotřebitelem není.

(2.5.) Kupující, který je spotřebitelem (dále jen spotřebitel), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

(2.6.) Kupující, který není spotřebitelem (dále jen kupující ne-spotřebitel), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

(2.7.) Kupujícím se dle předchozího ustanovení rozumí i veškeré státní instituce a správní úřady, které využívají zboží k veřejným účelům. Typickými příklady takovýchto institucí jsou zejména školy a jiná školská zařízení, krajské úřady atd.

(2.8.) Kupující dle ust. 2.6 a 2.7 těchto obchodních podmínek se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Vztahy mezi tímto kupujícím a prodávajícím, jež nejsou upravené obchodními podmínkami, se řídí obchodním zákoníkem.

Článek 3.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(3.1.) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem o ochraně osobních údajů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: 

  • jméno a příjmení,
  • adresa bydliště /sídlo
  • identifikační číslo, 
  • daňové identifikační číslo,
  • adresa elektronické pošty
  • telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

(3.2.) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

(3.3.) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

(3.4.) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

(3.5.) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

(3.6.) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úrad na ochranu osobných údajov SR.

(3.7.) Návštěvník který vyplní jakýkoli formulář na stránce, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Návštěvník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

(3.8.) Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu s ust. ZnOOÚ při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců: 

  • Přepravní společnosti 

(3.9.) Osobní údaje o zákaznících uchovává prodejce po dobu nejméně 5 let, což vychází z povinnosti evidovat účetní záznamy ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. Uchovává tedy zejména údaje spojené s objednávkami a prodejními doklady.

(3.10.) Registrovaný zákazník může měnit své osobní údaje přímo ve svém zákaznickém účtu nebo o změnu může požádat naši zákaznickou podporu zejména formou emailu na adrese info@sportbaby.cz. Pokud si zákazník přeje údaje o své osobě vymazat, může o to požádat emailem info@sportbaby.cz.

Článek 4.
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


(4.1.) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.sportbaby.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

(4.2.) K platnému objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář, tj. veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti k identifikaci zboží a zákazníka, a objednávku odešle.

(4.3.) Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na web. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem. Prodávající přijetí objednávky potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na jeho e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

(4.4.) Je-li kupujícím ne-spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena (vzniká) momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem.

(4.5.) Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo za podmínek, v těchto obchodních podmínkách uvedených.

(4.6.) Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném - pro strany srozumitelném - jazyce.

Článek 5.
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ METODY


(5.1.) Ceny zboží jsou platné v době objednávky. Prodávající upozorňuje, že do samotné ceny zboží, která je uvedena na webu, nejsou zahrnuty poplatky, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit (např. dopravné atd.). Veškeré ceny, včetně těch akčních, platí až do odvolání nebo vyčerpání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a nelze je ani kumulovat.

(5.2.) Platebními metodami jsou:

   (5.2.1.) Platba na dobírku (hotově při převzetí zboží). V takovém případě zákazník zboží zaplatí až při jeho dodání přímo doručiteli (Toptransu, České poště, případně i jiným). Nepřevezme-li kupující zboží důvodů ležících na jeho straně (např. i přes dohodnutý termín v místě doručení zboží není osobně přítomen nebo není přítomna kupujícím určená osoba nebo pro neschopnost uhradit kupní cenu, atd.), nese kupující náklady spojené s dopravou v plné výši.
   
   (5.2.2.) Platba online kartou. Po odeslání objednávky vás systém přesměruje na zabezpečenou platební bránu GoPay a umožní vám online platbu platební kartou VISA, Mastercard nebo Maestro. Vyplníte požadované údaje o kartě a odešlete platbu. O výsledku transakce nás banka informuje okamžitě. My můžeme zboží odeslat bez čekání.

   (5.2.3.) Platba fakturou. Tato platební metoda musí být zákazníkem sjednána do poznámky při objednávce a vztahuje se zejména pro kupující, uvedené v ust. 2.7 těchto obchodních podmínek.

(5.3.) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu platebních metod.

(5.4.) Platba zboží na splátky není možná.

(5.5.) Pro případ prodlení kupujícího s platbou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši nutných nákladů na vymáhání pohledávky.

Článek 6.
ZÁRUKA ZBOŽÍ A REKLAMACE


(6.1.) Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.

(6.2.) Reklamace poškození zjištěného ihned po převzetí zásilky: Obsah zásilky je nutné zkontrolovat co nejdříve po doručení, protože zboží poškozené při přepravě lze reklamovat max. do 2 dnů od převzetí zásilky. Pokud Vám Toptrans nebo jiný dopravce dodá zboží v poškozeném obalu nebo pokud máte podezření, že zboží by mohlo být poškozené, můžete odmítnout převzetí zásilky. Kurýr nemá povinnost čekat na rozbalení zásilky. V případě, že po rozbalení zjistíte poškození obsahu, je nutné zásilku reklamovat u přepravce do 2 dnů od převzetí. V každém případě doporučujeme, abyste se na nás nejdříve obrátili telefonicky (tel.+420 7776 888 529) nebo emailem (info@sportbaby.cz) a konzultovali další postup.

(6.3.) Reklamace vady vzniklé během užívání zboží v záruční lhůtě: Na celý náš sortiment se vztahuje záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Faktura slouží jako záruční list. V případě reklamace zboží zašlete či jinak doručte na svoje náklady na adresu: SPORTBABY.CZ, Botevova 3099/9, 143 00 Praha. Uveďte důvod reklamace, přiložte fakturu a průvodní dopis s popisem vady. Zboží zabalte pečlivě tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Po obdržení zboží Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám další postup. I v tomto případě je dobré před odesláním zboží k reklamaci konzultovat postup s provozovatelem telefonicky (tel.+420 7776 888 529) nebo emailem (info@sportbaby.cz). Termín pro vyřízení reklamace je 30 dní od obdržení reklamovaného zboží a náležitostí uvedených výše. Náklady na zaslání vyřízené reklamace zpět kupujícímu hradí provozovatel.

Článek 7.
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


(7.1.) Pokud se zákazník rozhodne zrušit (stornovat) objednávku z jakéhokoliv důvodu, zavazuje se, aby ihned informoval prodávajícího (písemně, e-mailem či telefonicky), ovšem dříve, než bude zboží vyexpedováno. Ke stornu objednávky postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj zákazníka.

(7.2.) Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

(7.3.) Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, nepoškozené, bez známek opotřebení na vlastní náklady – má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodávající vypočte náklady související s uvedením zboží do jeho původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Tímto způsobem určí, o kolik bude snížena cena, kterou vrátí prodávající kupujícímu.

(7.4.) K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury (nebo jiného účetního dokladu), nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží spolu s odstoupením od smlouvy na adresu prodávajícího, specifikovanou v ust. 1.1 těchto obchodních podmínek. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží, případně poníženou o částku úměrnou opotřebení či poškození (viz ust 8.3. těchto obchodních podmínek), na jím uvedené číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. Zboží nezasílejte na dobírku. Náklady na bezhotovostní převod, popřípadě poštovné, hradí prodávající.

(7.5.) Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
    na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
    na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
    na dodávku novin, periodik a časopisů,
    na hry a loterie.

(7.6.) Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

(7.7.) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí storna objednávky ze strany prodávajícího.

(7.8.) Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující poruší (byť i jednou) tyto obchodní podmínky. Prodávající má též právo se domáhat náhrady nákladů, jež mu vznikly při porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího.

Článek 8.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


(8.2.) Dopravu po celé ČR je ZDARMA. Zboží Vám doručí společnost TOPTRANS, DPD. Doba dodání do 48 hod. od převzetí zboží přepravcem.

(8.2.) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto zůsobem dopravy.

(8.3.) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

(8.4.) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

(8.5.) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

(8.6.) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Článek 9.
NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

(9.1.) Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až po úplném zaplacení kupní ceny za zboží.

(9.2.) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou od prodávajícího nebo od zástupce prodávajícího pověřeného dodáním zboží, nebo pokud tak kupující neučiní včas, okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Článek 10.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


(10.1.) Zákazník, který se zaregistruje ne webu, se zavazuje, že internetovou stránku nepoužije k nahrání, umístění nebo k jinému způsobu zpřístupnění obsahu, který je protiprávní, škodlivý, ohrožující, zneužívající, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný, urážlivý, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak motivovaný nebo který porušuje soukromí jiných. Za veškeré informace, vzkazy, data, obrázky či jiné materiály (dále jen obsah), nahrané na webu nese výhradní odpovědnost osoba, která je původcem tohoto obsahu. To znamená, že registrovaný zákazník je zcela zodpovědný za veškerý obsah, který nahraje, umístí nebo jiným způsobem zpřístupní na webu. Tato odpovědnost se může promítnout i do trestněprávní roviny.

(10.2.) Prodávající má právo zrušit registraci zákazníka, který porušuje podmínky dle ust. 8.1. těchto obchodních podmínek.

(10.3.) Zákazník se zavazuje zachovávat dobré jméno webu, jakož i prodávajícího.

(10.4.) Kupující a prodávající se zavazují vyvinout veškerou snahu, aby vyřešili přátelským, přímým a neformálním jednáním jakýkoli nesoulad či spor vznikající mezi nimi nebo v souvislosti se smlouvou. Kupující a prodávající se dohodli, že spory, které nebudou vyřešeny dle předchozí věty, budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky.

(10.5.) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webu prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Takto změněné či doplněné obchodní podmínky budou uveřejněny na tomto webu.

(10.6.) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 05. 2018.

 

The processing time of a transaction also depends on the respective payment method. In particular, bank transfers take several days, as cross-border transfers are still subject to a costly collection and verification process within the EU. https://luckygambler.hatenablog.com/entry/2019/10/21/183222/